skolica logo

Google play

Djelovanje više sila na jedno tijelo - Međudjelovanje tijela (fizika, 7. razred)

Djelovanje više sila na jedno tijelo - Međudjelovanje tijela  (fizika, 7. razred)

Vježba za lakše ponavljanje i učenje gradiva za ispit. Fizika, 7. razred -  Djelovanje više sila na jedno tijelo

Image
Image

1. vježba / kviz.

Umetni odgovarajuću riječ.

 

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Izračunajte rezultantu sile!

Ovdje možeš vidjeti  odgovore iz vježbe.

Odgovori iz vježbi:

Više sila koje zajedno djeluju na jedno tijelo nazivamo komponente, a ukupnu silu koja je rezultat zbrajanja ili oduzimanja nazivamo rezultanta.

Ako komponente imaju istu orijentaciju, rezultanta ima istu orijentaciju, a njezin iznos jednak je zbroju iznosa komponenti.

Kada komponente imaju suprotnu orijentaciju, rezultanta ima orijentaciju veće komponente, a iznos joj je jednak razlici iznosa komponente.

Ostale vježbe - fizika 7. razred