skolica logo

Google play

 

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija iz gradiva osnovne škole na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i slo

Tlo i biljni pokrov Hrvatske - geografija 6. razred

Tlo i biljni pokrov Hrvatske - geografija 6. razred

Ponavljanje gradiva za ispit iz geografije. Lekcija  - Tlo i biljni pokrov Hrvatske - 6. razred.

1. vježba / kviz.


Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

 
 

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

 

Rješenja vježbi:

 

1. vježba:

 1. Što su aluvijalna tla? - Aluvijalna (naplavna) tla su tla koja su se razvila uz rijeke (riječne tokove).

 2. Uz koje rijeke u Hrvatskoj su se razvila aluvijalna tla? - Savu, Dunav, Dravu, Kupu

 3. Što je močvarna crnica? - Vlažno tlo bogato humusom.

 4. Gdje je raširena crnica? - Na prapornim ravnjacima.

 5. Koje je tlo najvrjednije? - Crnica

 6. Koja su najraširenija tla u Panonskoj Hrvatskoj? - Smeđa tla na laporima.

 7. Koji su glavni tipovi tla u Primorskoj Hrvatskoj? - crvenica, tla na flišu, smeđa tla na vapnencima i dolomitima

 8. Gdje se pojavljuju podzoli? - Na planinama koje primaju obilje padalina.

 9. Koje se područje Hrvatske ističe s obzirom na pošumljenost? - Gorska Hrvatska, a posebno Gorski Kotar.

 10. Koja šuma prevladava u Gorskoj Hrvatskoj? - bukova šuma

 11. Koje su šume nekada bile rasprostranjene u poplavnim ravnicama uz riječne tokove Save, Spačve i Drave u Slavoniji? - Šume hrasta lužnjaka.

 12. Zašto šume hrasta lužnjaka u Slavoniji više nisu tako rasprostranjene kao nekada? - Zato jer su velikim dijelom iskrčene ili pretvorene u poljoprivredna područja.

 13. Koje su šume raširene na ocjeditim podbrđima Panonske Hrvatske? - Šume hrasta kitnjaka i običnoga graba te posebno bukove šume.

 14. Koji se prirodni biljni pokrov nalazi u priobalnom području? - Šuma hrasta crnike, koja je uvelike iskrčena i pretvorena u makiju.

 15. Gdje nalazimo šume alepskoga bora? - Na toplijem jugu, na Pelješcu, Braču, Hvaru.

 16. Koja se šuma može naći na višim dijelovima na toplom jugu? - Šuma dalmatinskoga crnog bora.

 17. Koje šume su bile raširene u unutrašnjosti Primorske Hrvatske, ali su zbog ispaše, sječe i požara dijelom pretvorene u šikaru i kamenjar?- Šume hrasta medunca i bijeloga graba.

2. vježba

 1. Koja su tla rasprostranjena u nizinskoj Hrvatskoj? - aluvijalna tla, plodna tla uz riječne tokove, ritska crnica, crnica, smeđa tla na laporima

 2. Što su aluvijalna tla? - plodna tla uz riječne tokove

 3. Koje je najvrjednije tlo? – crnica

 4. Na kakvoj je podlozi nastala crnica? - na prapornoj (lesnoj) podlozi

 5. Čime je crnica bogata? – humusom

 6. Koji je tip tla najrašireniji u nizinskoj Hrvatskoj? - smeđa tla na laporima

 7. Koji su glavni tipovi tla u primorskoj Hrvatskoj? - crvenica, tla na flišu, smeđa tla na vapnencima i dolomitima

 8. Koji su glavni tipovi tla u gorskoj Hrvatskoj? - smeđa tla na vapnencima i dolomitima, podzoli

 9. Što su podzoli? - slabo plodna tla koja su pogodna za rast šuma

 10. Koliki udio površine Hrvatske prekrivaju šume? – 37%

 11. Koji biljni pokrov prevladava u gorskoj Hrvatskoj? - bukova šuma (listopadna) / jela, smreka i bor (crnogorično drveće)

 12. Koji biljni pokrov prevladava u nizinskoj Hrvatskoj? - šume hrasta lužnjaka, a uz tekućice: vrba, jasen, topola

 13. Koji biljni pokrov prevladava u primorskoj Hrvatskoj? - vazdazelene šume hrasta crnike, makija (degradacija biljnog pokrivača)

Ostale vježbe - geografija 6. razred